"Maraca" et Quincy Jones.

"Maraca" et Quincy Jones à La Havane @ International Jazz Day.